فارسی چهارم دبستان موضوع اتفاق ساده دوست بچه های خوب نوشتن ِ نامه

حجم فایل : 4.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 35
بنام خدا فارسی چهارم دبستان موضوع :اتفاق ساده / دوست بچه های خوب نوشتن ِ نامه
آشنایی با سرداران شجاع جنگ تحمیلی و درک و شناخت فرهنگ ایثار و شهادت پیام درس در کدام گزینه ، واژه های دوم درباره ی واژه ی اول توضیح می دهد ؟
1) پرنده ی بزرگ 2) دوست من 3) ابتدای راه 4) نامه ی علی سوالات چهار گزینه ای درس در جمله ی « مادر مهربان من نامه ی پدر را خواند » فعل جمله کدام است ؟

1) مهربان 2) مادر 3) نامه 4) خواند شعر « اتفاق ساده » از کیست ؟
1) عبدالرحمان جامی
2) مهدی آذر یزدی
3) قیصر امین پور
4) مهدی آذر خرّمشاهی معنی کلمه ی « حسرت » چیست ؟
1) آه و افسوس
2) داد و فریاد
3) نگران بودن
4) شور و شوق کدام گزینه جمع است ؟
1) ظرف
2) اتفّاق
3) قطره
4) چشمان در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد ؟
1) قطره ای بر روی برگ غلتید .
2) همه ی اصرار خود را برایت نوشتم .
3) خانواده ام وضع خوبی نداشتند و من به آن رازی بودم .
4) چه منضره ی ناراحت کننده ای ! هم معنی ، مخالف و هم خانواده ی واژه ی « صبر » به ترتیب کدام است ؟
1) شکیبایی – بردباری - صابر
2) بردباری – آرام – صابر
3) بردباری – ناشکیبایی – صبور
4) آرام – طاقت - صبور کدام واژه جمع نیست ؟

1) ارسال 2) اطفال 3) اوایل 4) اعمال در کدام گزینه تمام واژه ها هم خانواده هستند ؟
1) شهدا – شاهد - مشهور
2) مظلوم – ظلم – ظالم
3) شعر – شاعر – شهود
4) قصد – مقصود - تقصیر با توجه به متن درس ، املای کدام گزینه نادرست است ؟
1) حسرت 2) زغال 3) می غلطید 4)مطمئن پایان...